Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΛΛ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΛΟΣ

Αναδρομικά από 14 Φεβρουαρίου σε ισχύ η μείωση των κατώτατων μισθών


Με αναδρομική ισχύ από τις 14 Φεβρουαρίου και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής τίθεται σε εφαρμογή η μείωση των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων κατά 22% (και κατά 32% στους νέους έως 25 ετών) σύμφωνα με την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδρίασε το μεσημέρι της Τρίτης.

Βαθύτερο δε θα είναι το ψαλίδι για όσους νέους έως 25 ετών απασχολούνται με πρόγραμμα μαθητείας αφού η μείωση κατά 32% ισχύει και για τους αυτούς, που ούτως ή άλλως σύμφωνα με το πρόγραμμα για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας έπαιρναν μισθό ψαλιδισμένο κατά 20%, σε σχέση με τον κατώτερο της ΕΓΣΣΕ.
Να σημειωθεί δε ότι η άμεση προσαρμογή στα νέα μειωμένα κατώτατα όρια δεν προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.
Στην πράξη του Υπουργικού διευκρινίζεται η διάρκεια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας αναλόγως πότε αυτές έχουν υπογραφεί.
Για το επίμαχο θέμα κλαδικών συμβάσεων που έχουν ήδη λήξει, δίνεται δυνατότητα 3 μηνών (έως τις 14 Μαΐου) για διάλογο εργαζόμενων-εργοδοτών για την υπογραφή νέας σύμβασης. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό εξακολουθούν να ισχύουν μόνον ο βασικός μισθός ή το βασικό ημερομίσθιο και τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας, εφόσον αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν.
Κάθε άλλο προβλεπόμενο σ’ αυτές επίδομα παύει αμέσως να ισχύει, όπως για παράδειγμα το επίδομα γάμου.
Και σε αυτήν την περίπτωση η προσαρμογή των συμβάσεων στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου γίνεται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας συνάπτονται εφεξής για ορισμένο χρόνο ισχύος, η διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) έτος και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι την 14-2-2012 ή και περισσότερο, λήγουν στις 14-2-2013.
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που την 14-2-2012 βρίσκονταν σε ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών, λήγουν με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός και αν καταγγελθούν νωρίτερα.
Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους.
Κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν, όπως προαναφέρθηκε, για ένα τρίμηνο από την ισχύ του ν. 4046/2012, δηλαδή έως τις 14 Μαΐου του 2012.
Με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν α) τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν.
Οι όροι του προηγούμενου εδαφίου που διατηρούνται, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου αντικατασταθούν από εκείνους της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή της νέας ή της τροποποιημένης ατομικής σύμβασης.
Κάθε άλλο προβλεπόμενο σ’ αυτές επίδομα παύει αμέσως να ισχύει.
Όπως διευκρινίζεται σαφώς και σε αυτήν την περίπτωση η προσαρμογή των συμβάσεων στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου γίνεται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.
Χάνεται το όπλο της προσφυγής στη Διαιτησία
Από 14-2-2012 η προσφυγή στη διαιτησία γίνεται αποκλειστικά με κοινή συμφωνία εργοδοτών – εργαζομένων.
Μάλιστα, η προσφυγή στη διαιτησία περιορίζεται αποκλειστικά στον καθορισμό βασικού μισθού ή/και βασικού ημερομισθίου και δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνεται σε αυτήν κανένα άλλο ζήτημα, αλλά ούτε και ρήτρες που διατηρούν κανονιστικούς όρους προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή Διαιτητικών Αποφάσεων.
Προσφυγές που έχουν κατατεθεί στον ΟΜΕΔ και μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί διαιτητική απόφαση, αν μεν έχουν κατατεθεί μονομερώς δεν συζητούνται και τίθενται στο αρχείο.
Αν έχουν κατατεθεί με κοινή συμφωνία των μερών, θα συζητηθούν με βάση την παρούσα απόφαση.

Μεταξύ των στοιχείων που λαμβάνει υπόψη του ο διαιτητής ή η Επιτροπή Διαιτησίας, περιλαμβάνονται και οικονομικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία, που συγκεντρώθηκαν κατά την διαδικασία της διαιτησίας και κυρίως οι οικονομικές συνθήκες, η πρόοδος στην μείωση του κενού ανταγωνιστικότητας, η μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας και η παραγωγική δραστηριότητα στον επαγγελματικό κλάδο που σχετίζεται με την διαφορά.

Πάγωμα ωριμάνσεων από 14/2
Από 14-2-2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς όλων των αυξήσεων που προβλέπονται από διατάξεις νόμων, κανονιστικές πράξεις, Συλλογικές συμβάσεις, ή διαιτητικές αποφάσεις.
Αυτό συνεπάγεται κατάργηση και της ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, ως προς το σκέλος της τρίτης δόσης της αύξησης, στις αρχές Ιουλίου.
Επιπροσθέτως, αναστέλλονται και οι υπηρεσιακές ωριμάνσεις, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας.
Κατάργηση μονιμότητας σε ΔΕΚΟ
Με το τελευταίο άρθρο της απόφασης, καταργείται και η μονιμότητα των υπαλλήλων σε ΔΕΚΟ και κρατικού ενδιαφέροντος τράπεζες.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι από 14-2-2012 συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που προβλέπεται να λήγουν με τη συμπλήρωση ορίου ηλικίας ή με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, νοούνται ως συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου και σε περίπτωση λύσης αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.2112/1920, όπως ισχύει.
Οι διατάξεις εφαρμόζονται και σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργανισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Από την 14.2.2012 διατάξεις νόμων ή κανονιστικών αποφάσεων, καθώς και όροι Συλλογικών Συμβάσεων και Διαιτητικών Αποφάσεων, Κανονισμών Εργασίας, Οργανισμών Προσωπικού και αποφάσεων Διοίκησης επιχειρήσεων, που θεσπίζουν όρους που υποκρύπτουν μονιμότητα ή ρήτρες μονιμότητας παρεκκλίνοντας από τους γενικούς κανόνες της εργατικής νομοθεσίας ή/και προβλέπουν την εφαρμογή, αναλογική ή ευθεία, διατάξεων του Κώδικα περί Δημοσίων Υπαλλήλων, καταργούνται.
Οι διατάξεις που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζονται και σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργανισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Επί τάπητος η Σύνοδος Κορυφής και η υποβάθμιση
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε συζήτηση και για την υποβάθμιση της χώρας σε καθεστώς επιλεκτικής χρεοκοπίας, γεγονός για το οποίο επισημάνθηκε για μια ακόμη φορά ότι ήταν αναμενόμενη και ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα στην πορεία της οικονομίας σε αυτή την συγκυρία.
Ο πρωθυπουργός, Λουκάς Παπαδήμος αναφέρθηκε και στην επικείμενη συνάντησή του την Τετάρτη με τον Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο όπου, όπως είπε, βασικό θέμα θα είναι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και οι απαιτούμενες διαδικασίες για την προώθηση επενδύσεων.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λοβέρδος, επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης να προωθήσει την περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης και τόνισε ότι σ΄αυτό το πλαίσιο θα προχωρήσει και θα εφαρμοσθεί η νέα νομοθεσία για τα γενόσημα φάρμακα. Πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για υποχρέωση που απορρέει από το νέο μνημόνιο, η οποία είναι πολύ σημαντική ως προς την εξοικονόμηση πόρων και παράλληλα χωρίς επίπτωση στην υγεία των πολιτών.
Τέλος, ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον απερχόμενο υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Χρήστο Παπουτσή, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του και είπε ότι η αντικατάσταση στην ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θα έχει γίνει έως το τέλος της εβδομάδας.
Newsroom ΔΟΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια: