Κυριακή, 19 Ιουνίου 2011

ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΕΣΣΕ

Μισθοί: τα νέα κατώτατα όρια
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011


Αύξηση κατά1,6% από 1/7/2011 θα έχουν οι κατώτατοι µισθοί και τα κατώτατα ηµεροµίσθια στον ιδιωτικό τοµέα, όταν το 50% των εργαζοµένων κερδίζει λιγότερα από 1.140 ευρώ. Οπως προβλέπεται σε όρο της τριετούς (2010-2012) Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), από 1ης Ιουλίου 2011 αυξάνονται τα κατώταταόρια µισθών και ηµεροµισθίων στον ιδιωτικό τοµέα σε ποσοστό ίσο µε αυτό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού του έτους 2010 (το ποσοστό της µέσηςετήσιας µεταβολής τουεναρµονισµένου δείκτη τιµώνκαταναλωτή για το 2010ήταν 1,6%).Αντίστοιχα, την 1η Ιουλίου 2012 θα καταβληθεί και πάλι αύξηση ίση µε τον πληθωρισµό της ευρωζώνης (εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί στο 1,7%). Ετσι, ο κατώτερος µισθός την 1η Ιουλίου του 2011 θα διαµορφωθεί στα 751 ευρώ και την αντίστοιχη ηµεροµηνία του 2012 στα 763 ευρώ. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότιτο υπουργείο Εργασίας προωθεί ρύθµιση για τη διευκόλυνση των νέων για απόκτηση πρώτης εργασιακής εµπειρίας και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, µε την πρόσληψη νέων ηλικίας 18 έως 25 ετών µε συµβάσεις διάρκειας µέχρι 24µήνες και µεαποδοχές έως20% χαµηλότερες από τις προβλεπόµενες για νεοπροσλαµβανόµενο.

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία του ΙΚΑ, το 50% των ασφαλισµένων (ιδιωτικός τοµέας)κερδίζει λιγότερα από 1.140ευρώ. Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι οι µέσες συνολικές µηνιαίεςαποδοχές των ασφαλισµένων (τακτικές, υπερωρίες, µπόνους,αµοιβές από άλλες απασχολήσειςπλην επιδοµάτων και δώρων) ανέρχονται σε 1.438 ευρώ (1.614 ευρώ για τους άνδρες και 1.246 ευρώ για τις γυναίκες).

Δεν υπάρχουν σχόλια: